آن چه / آن چه که

آن چه / آن چه که

پس از آن چه نیازی به استعمال «که» نیست و در متون معتبر فارسی نیز «که» همراه آن چه به کار نرفته است. در قدیم حتی از استعمال «را» پس از آن چه پرهیز داشته اند. به همین دلیل، امروزه هم بعضی از فضلا استعمال «را» را پس از آن چه ناصواب می دانند. ولی علاوه بر این که در بعضی از موارد، به حکم معنای عبارت و منطق کلام، نیاز به استعمال «را» هست، در متون قدیم نیز، البته به ندرت، استعمال آن را روا داشته اند. امّا به هر حال از استعمال «که» پس از آن چه، خواه به صورت «آن چه که» و خواه به صورت «آن چه را که» باید پرهیز کرد.