آیا می توان سن شناسنامه را تغییر داد؟

هر فردی اگر مدعی شود که سن واقعی او با تاریخ تولدی که در شناسنامه اش است مطابقت ندارد و در صورتی که تفاوت سن او بیش از 5 سال باشد می تواند با طی کردن مراحل قانونی و اثبات آن، سن شناسنامه خود را تغییر دهد؛ البته تغییر سن در شناسنامه به راحتی که فکر می کنید نیست و هر فردی در طول عمر خود تنها یکبار می تواند این کار را انجام دهد.

ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در این باره با اشاره به این مسأله که می توان سن را در شناسنامه کاهش یا افزایش داد، گفت: کمیسیون تشخیص سن باید این مسأله را در مرحله ی اول تشخیص دهد و فرد باید مستندات زیادی در این خصوص داشته باشد و ثبت هر تغییر سنی به غیر از این باشد غیرقانونی است.