اولین پرواز با هواپیما

17 دسامبر سال 1903 در صحرای «کیتی هاک» ایالت کارولینای شمالی آمریکا برادران رایت (ارویل و ویلبر رایت) هواپیمایی را که در کارگاه دوچرخه سازی شان بر پایه استفاده از مقاومت هوا ساخته بودند به پرواز درآوردند که به عنوان اوّلین پرواز بشر با هواپیما ثبت شده است. پرواز بشر با بالون هوای گرم در چهارم ژوئن 1783 صورت گرفته بود. این بالون توسط دو برادر فرانسوی – ژاک و ژوزف مون گلفیه – ساخته شده بود. بالون ساخت این دو برادر در نوامبر و دسامبر آن سال چند مسافر را هم حمل و در ارتفاع 500 متری با سرعت 22 کیلومتر در ساعت پرواز کرده بود.

برادران رایت 18 دسامبر، و یک روز بعد از اوّلین پرواز که پیروزمندانه بود، از دولت آمریکا خواستند که اختراع آنها را خریداری کند. وزرات جنگ آمریکا مأمور بررسی این درخواست شد و بعد از مذاکره و دیدن اختراع، تصمیم گرفت برادران رایت را به خدمت بگیرد و کمک مالی به تکمیل این صنعت کند.

ارویل و ویلبر رایت

ارویل و ویلبر رایت