«بیمه سلامت» بازاریابی تلفنی ندارد

مدیر کل بیمه سلامت استان تهران تأکید کرد: مؤسساتی که به نام «بیمه سلامت» به صورت تلفنی بازاریابی می کنند، ارتباطی با «سازمان بیمه سلامت» ندارند و نماینده بیمه های پایه نیستند.

دکتر مهدی قنادی با اشاره به فعالیت مؤسسات غیرمجازی که به نام «بیمه سلامت»، برای جلب مشتری به صورت تلفنی بازاریابی می کنند، اظهار کرد: فعالیت این مؤسسات از چند سال قبل در این زمینه آغاز شده و گاهی خود را نماینده بیمه سلامت معرفی و از تشابه اسمی خود با بیمه سلامت سوء استفاده می کنند. مردم باید بدانند که این مؤسسات هیچ ارتباطی با سازمان بیمه سلامت ندارند و نماینده این سازمان نیستند. وی افزود: این شرکت ها صرفاً بر مبنای ثبت در سامانه ثبت شرکت ها فعالیت می کنند و از نظر ما غیرمجاز هستند. هیچکدام از بیمه های پایه مانند تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز چنین نماینده ای ندارند. ما این موضوع را به دادستانی استان تهران اعلام می کنیم و هم اکنون نیز شکایت از چند مؤسسه در دست پیگیری است. سازمان بیمه سلامت به عنوان تخلف ثبتی، سوء استفاده از نام و گمراه کردن مردم، از این مؤسسه ها شکایت می کند؛ چون مردم بیمه ای می خرند که هیچ نوع سرویسی ندارد و فقط به پشتوانه نام «بیمه سلامت» فعالیت می کند.

مدیر کل بیمه سلامت استان تهران همچنین اعلام کرد: سامانه 1666 آماده ثبت شکایات و پاسخگویی به مشکلات مردم در زمینه بیمه سلامت است و مردم می توانند با استفاده از این روش این تخلفات را به ما اطلاع دهند.