تفاوت شهاب و شهاب سنگ چیست؟

به طور بنیادین، توده سنگ های آسمانی که در اثر برخورد سیارک ها با موانع فضایی (سیارک های دیگر، ماهواره ها یا فضاپیماها) بر جا می مانند، «شهاب واره» (Meteoroid) نامیده می شوند. گاهی اوقات، منشأ شهاب واره ها، ماه یا مریخ هستند که بر اساس عمر بسیار کمترشان در مقایسه با شهاب واره های سیارکی تشخیص داده می شوند؛ البته همین شهاب واره های جوان هم عمری بالغ بر 2/5 میلیارد سال دارند.

منشأ شهاب واره ها هر چه باشد، به گردش خود در فضا به دور خورشید ادامه می دهند تا اینکه توسط میدان گرانشی سیاره ای مانند زمین به دام می افتند. زمانیکه این شهاب واره ها وارد جو زمین می شوند، «شهاب» (Meteor) نامیده می شوند. بخشی از این خرده ریزهای آسمانی که به اندازه ی کافی جان سخت هستند و با وجود سوختن در جو زمین، با سطح سیاره برخورد می کنند، به کسب عنوان «شهاب سنگ» (Meteorite) نائل می شوند. اگر شهاب سنگ ها به اندازه ی کافی بزرگ باشند، با نیرویی عظیم به سطح زمین برخورد می کنند و دهانه های برخوردی بزرگی از خود بر جا می گذارند.