تمرکز

از عارف بزرگی پرسیدند: «آیا پس از این همه دانش و فرزانگی، هنوز هم به ریاضت مشغولی؟»

گفت: «آری»

گفتند: «چگونه؟»

گفت: «وقتی غذا می خورم، فقط غذا می خورم و وقتی می خوابم، فقط می خوابم.»

نکته:

آیا شما هم هنگام غذا خوردن می توانید تمام توجه تان را روی غذا خوردن و لذّت و مزه ی غذا معطوف کنید، یا اینکه معمولاً از افکار مربوط به گذشته و آینده آشفته اید و چون به خود می آیید، می بینید غذایتان تمام شده و جز امتلا و پری معده هیچ نفهمیده اید!

تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعّالیت مختلف مشغولید، در هر فعّالیت صرفاً به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. موفّقیت زندگی روزانه ی ما تماماً به میزان تمرکز ما بر امور روزانه ارتباط دارد.

اگر شما قادر باشید هنگام کار فقط روی کار خود، هنگام ورزش صرفاً روی انجام حرکات، هنگام مطالعه فقط روی موضوع کتاب و هنگام انجام فعّالیت هنری مانند موسیقی، نقّاشی، خطّاطی و… به فعّالیت هنری خود توجه و تمرکز کنید، عملاً موفّقیت شما به میزان چشمگیری افزایش می یابد.

تمام نوابغ جهان کسانی بودند که از قدرت تمرکز فوق العاده ای برخوردار بودند. آشفتگی و شوریدگی ذهنی، عملاً شما را به هیچ عنوان موفّق نمی کند. وقتی کار می کنید، به خانواده می اندیشید، وقتی در خانواده به سر می برید، از شغل خود نگرانید، وقتی ورزش می کنید، در اندیشه ی تحصیل هستید، و وقتی درس می خوانید، فکرتان هزار سو می رود. این عملاً اتلاف وقت و مؤثّر نبودن است.