جزئیات پرداخت وام 5 میلیونی با پشتوانه حساب یارانه

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هرچند اعطای وام به پشتوانه یارانه واریزی از طریق یاراکارت اعتباری صورت خواهد گرفت، امّا بانک ها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی مجاز به دریافت سفته و یا سایر تضامین متعارف شده اند.

در بخشنامه بانک مرکزی که در اواخر اردیبهشت ابلاغ شده است، آمده با عنایت به لزوم پوشش کارت های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی در نظر دارد امکان صدور کارت های اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت های اعتباری موسوم به «یاراکارت اعتباری» در نهایت می توانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوار و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی باشد.

بر این اساس تمامی سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه می توانند با ارائه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به بانک ها مراجعه کنند. این کارت های اعتباری جدید در قالب عقد مرابحه صادر شده و تسهیلات به صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده می شود. بازپرداخت اقساط نیز به صورت مستقیم از حساب یارانه افراد صورت خواهد گرفت. در مرحله اوّل سقف تسهیلات اعطایی از طریق این سازوکار 50 میلیون ریال خواهد بود. به جز برداشت وام از یاراکارت های اعتباری سایر عملیات بانکی از قبیل برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از طریق کارت های مذکور امکانپذیر نخواهد بود. در این بین یکی از نکات چالش برانگیز بخشنامه بانک مرکزی بند 16 آن است که بر این اساس بانک ها مجاز شده اند، به تشخیص خود برای پوشش ریسک قطع یارانه خانوار نسبت به اخذ سفته و یا سایر تضامین متعارف از وام گیرنده اقدام نمایند.

برای دریافت وام چه باید کرد؟

شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده اینگونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند، در این حالت می تواند با مراجعه به بانک ها و ارائه درخواست اخذ یاراکارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.

روال به این ترتیب است که کارت یارانه به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز می شود تا سقف 5 میلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت.

در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم الاجرا و به پشتوانه وثیقه یارانه های نقدی اعطا می شود، در این حالت مشکل مربوط به تأمین وثایق اشخاص کم درآمد تا حدودی رفع خواهد شد. امّا در حالی در جریان غربال گری یارانه بگیران ممکن است یارانه فرد دریافت کننده تسهیلات از محل یاراکارت قطع شود که در این شرایط برای پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوار بانک ها می توانند سفته و یا سایر تضمین های متعارف قابل ارائه از سوی اشخاص مشمول را به تشخیص خود دریافت کنند. همچنین پرداخت اقساط وام های تا سقف 5 میلیون تومان یاراکارت به گونه ای است که به طور خودکار از محل حساب های یارانه ای اشخاص دریافت کننده وام کسر می شود که در این حالت نیز ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول تا حدی برطرف خواهد شد.

مشتری از دوره بازپرداخت 36 ماهه و یا حداکثر 60 ماهه برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت تسهیلات بر اساس سود رایج مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات 18 درصد تعریف شده است.

مانده سقف تسهیلات اعطایی با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می شود. با این حال در مرحله اوّل سقف پرداخت تسهیلات 5 میلیون تومان بوده، ولی این کارت ها از ویژگی گردان برخوردار هستند به گونه ای که تا تاریخ انقضای کارت همیشه به میزان ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری اعتبار خواهند داشت. یاراکارت اعتباری فقط برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه مورد استفاده بوده و تراکنش های مالی دیگر از این کارت مجاز نیست. در این حال که واریز وجه به یاراکارت اعتباری از ممنوعیت این موارد استثنا خواهد بود.