خداحافظی تاکسی پیکان از پایتخت

خداحافظی تاکسی پیکان از پایتخت

آخرین فرصت اقدام برای نوسازی تاکسی های پیکان فرسوده، پایان شهریور سال جاری است.

سازمان تاکسیرانی طی اطلاعیه ای به رانندگان تاکسی پیکان اعلام کرده آخرین مهلت اقدام برای نوسازی تاکسی پیکان فرسوده با استفاده از تسهیلات ویژه پایان شهریور امسال است. بعد از این زمان ضمن ابطال پروانه تاکسیرانی از فعالیت پیکان های فرسوده جلوگیری می شود. همچنین بعد از پایان مهلت تعیین شده به هیچ وجه امکان نوسازی وجود ندارد و خودروی اسقاط شده و ارزش گواهی اسقاط (5 میلیون تومان) تحویل مالک می شود. این موضوع شامل همه تاکسی ها اعم از مالکیت حقیقی یا حقوقی (ملی شرکت) می شود.