دعای سفره

وقتی که میهمانان سر میز غذا نشستند خانم صاحبخانه برای آنکه تربیت پسر خود را به رخ حاضران بکشد به او گفت: خب عزیزم، دعایی را که یادت دادم همیشه قبل از غذا بخوانی تکرار کن.

پسربچّه فکری کرد و گفت: مادرجان، فعلا یادم نیست.

مادر گفت: چطور یادت نیست، خوب فکر کن و همان حرف هایی را که من دیروز سر سفره ی ناهار زدم تکرار کن؟

پسربچّه سرش را به زیر انداخت، دست ها را به هم چسبانید و آنگاه آهسته گفت: خدایا، چه چیز باعث شده است که شوهر من در این هوای گرم یک عدّه آدم احمق و مفت خور را برای فردا شب دعوت کند؟!