رفع سوء اثر از چک های برگشتی

  1. تأمین موجودی و پاس شدن چک: یعنی صاحب حساب جاری مبلغ را به حساب واریز کند و دارنده چک هم آن مبلغ را برداشت کند.
  2. ارائه لاشه چک به بانک: صاحب حساب جاری اصل چک برگشتی را تحویل بانک دهد که دلیلی بر جلب رضایت دارنده است.
  3. ارائه رضایتنامه محضری از دارنده چک: گاهی مواقع اصل برگ چک به هر دلیلی در دسترس نیست تا دارنده آن را به بانک ببرد و پاس کند یا بعد از اخذ طلب خود به صاحب حساب تحویل دهد در این صورت می تواند یک رضایتنامه محضری بدهد تا صاحب حساب جاری به استناد آن بتواند درخواست رفع سوء اثر داشته باشد.
  4. واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودکردن آن به مدت 2 سال: اگر دسترسی به ذینفع چک امکانپذیر نباشد می توان مبلغ را به حساب واریز و تا تعیین تکلیف قطعی تا حداکثر 2 سال قابل برداشت نیست ولی از چک برگشتی رفع سوء اثر می شود.