سلام های بی پاسخ

… بله. حتماً شما هم تجربه کرده اید. وقتی گره در کارشان افتاده است، به سراغتان می آیند. قربان صدقه تان می روند و دریغ ندارند که به سرتان قسم بخورند …

و اینکه: بله … گره به دست باکفایت شما بازشدنی است و لاغیر … تردید نکنید.

… بله. به محض اینکه حس کنند معضلشان حل شده و مراسم شیرین گره گشایی قطعی و به فرجام نیک خود نزدیک است، دیگر حتّی سلامتان را پاسخی نمی دهند.

… بله. حتماً شما هم خوش استقبال بودن و بد بدرقه کردن را تجربه کرده اید!