شاعر کم حرف

شخصی به شاعری گفت: شعری برایم بخوان

شاعر گفت: از متقدّمین یا از متأخرین؟

گفت: از متأخرین

گفت: از افکار خودم بخوانم یا از سایرین؟

گفت: فارسی باشد برای من فرقی نمی کند

گفت: قصیده بخوانم یا غزل؟

گفت: غزل باشد بشنیدنش راغب ترم

گفت: ادبی باشد یا عاشقانه؟

گفت: عاشقانه باشد بهتر است

گفت: اگر می خواهی رباعی یا مثنوی بخوانم

گفت: مثنوی را ترجیح می دهم

گفت: رزمی باشد یا بزمی؟

گفت: بزمی باشد

گفت: عارفانه باشد یا حکایت؟

گفت: اگر از دلدادگی و عشق باشد مناسبتر است

گفت: عشق حقیقی باشد یا مجازی؟

آن مرد بیچاره مستأصل شد و گفت: برای من همین مقدار که خواندی کافیست، بقیه را برای پدرت بخوان.