عدم امکان توقیف مستمری توسط طلبکار متوفی

دانستنی های حقوقی 1396/09/28 1396/09/28


حقوق و مستمری که بعد از فوت متوفی به بازماندگان می رسد جزو ترکه (دارایی) متوفی محسوب نمی شود تا توسط طلبکاران قابل توقیف باشد. به زبان ساده مستمری اصلاً جزو اموال متوفی نیست و متعلق به مستمری بگیران (وراث واجد شرایط مثل زوجه، دختر بی شغل و مجرد) است. درنتیجه توسط طلبکاران متوفی قابل توقیف نیست. پس وقتی شخص بدهکاری فوت می کند حقوق وی طبق قانون تحت عنوان مستمری به همسرش می رسد و طلبکار متوفی نمی تواند درخواست توقیف این مستمری را داشته باشد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر