عواقب توصیه ی احمقانه

بیماری در اتاق انتظار مطب یکی از پزشکان مشهور نشسته و با نگرانی و اضطراب منتظر بود تا نوبتش برسد. سرانجام نوبت او شد و داخل رفت. دکتر قبل از هر چیز پرسید: «قبل از اینکه اینجا بیایید، پیش کس دیگری هم رفته بودید؟»

بیمار پاسخ داد: «بله، پیش پزشک عمومی که نزدیک خانه مان مطب دارد.»

دکتر با تمسخر گفت: «پیش پزشک عمومی! فقط وقت تان را تلف کرده اید. حالا بگویید ببینم او چه توصیه احمقانه ای به شما کرد؟»

بیمار با تردید گفت: «به من گفت، پیش شما بیایم!»