قانونی نبودن محروم الارث کردن ورثه

دانستنی های حقوقی 1396/06/04 1396/06/04


در قانون ایران هیچکس نمی تواند ورثه قانونی خود را محروم الارث کند و چنین وصیتی باطل است. درواقع اصطلاح ممنوع الارث می کنم، فقط برای فیلم ها و رمان هاست و مستند قانونی ندارد. البته هر شخصی در زمان حیات می تواند اموال خود را در هر راهی که می خواهد، صرف کند یا به نام هر شخصی بزند و ورثه حق اعتراض ندارند.

مثلاً ممکن است پدری به دلیل مشکل داشتن با یکی از فرزندان، تمامی اموال را در زمان حیات به نام دیگر فرزندان یا حتی فرد غریبه ای بزند که در این صورت عملاً به آن فرزند ارثی نمی رسد امّا اگر ارثی باقی مانده باشد، حق ممنوع الارث کردن ندارد و فرد مورد نظر سهم الارث خود را می برد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر