ماده / مادّه

زبان فارسی 1396/01/30 1396/01/30


در تلفظ «ماده» و «مادّه» نباید اشتباه کرد. «ماده» بر وزن «ساده»، واژه فارسی و به معنی «از جنس مؤنث» است، امّا «مادّه» به تشدید «د» بر وزن «قارّه»، کلمه عربی و به معنی «جوهر تشکیل دهنده اجسام» است.

602 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر