مهلت تجدیدنظرخواهی

دانستنی های حقوقی 1396/05/23 1396/05/23


طبق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به آنهاست. همینطور بر اساس ماده 445 همین قانون روز ابلاغ و روز اقدام یعنی روزی که تجدیدنظر خود را به دادگاه ارائه می دهید جزو این مهلت 20 روزه حساب نمی شود. به زبان ساده اگر 15 فروردین رأی به شما ابلاغ شد، مهلت شما از فردای آن روز یعنی 16 فروردین شروع شده و تا 4 اردیبهشت 20 روز تمام می شود، امّا چون روز اقدام هم جزو مهلت حساب نمی شود شما می توانید 5 اردیبهشت تقاضای تجدیدنظر خود را به دادگاه ارائه دهید امّا بعد از این تاریخ حتی 6 اردیبهشت به علت تمام شدن مهلت، تقاضای تجدیدنظر شما پذیرفته نخواهد شد. پس هرگز تجدیدنظرخواهی را به روز آخر موکول نکنید.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر