نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

دانستنی های حقوقی, راهنما 1396/03/31 1396/03/31


نفقه (مخارج زندگی) فرزند، به عهده پدر است و فرقی نمی کند که پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، به هر حال پرداخت نفقه فرزند که شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی و سایر نیازهای متعارف اوست، به عهده پدر است.

در صورتی که پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند (به شرط آنکه توانایی مالی برای پرداخت داشته باشد)، در صورت شکایت فرزند یا مادر، دادگاه پدر را به مجازات حبس محکوم می کند.

در صورت فوت پدر یا نداشتن توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدربزرگ پدری است. در صورت نبودن یا فوت پدر و پدربزرگ پدری یا نداشتن توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد. هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد، این تکلیف به عهده پدربزرگ مادری و بعد از آن مادربزرگ مادری و در صورت نبودن آنها به عهده مادربزرگ پدری فرزند قرار می گیرد.

 

465 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر