چرا فلفل تند است؟

چرا فلفل تند است؟

حس سوزشی که هنگام خوردن فلفل روی زبانتان حس می کنید، به خاطر ماده ای به نام «کاپسایسین» (Capsaicin) است. این ماده ذهن را به شکلی فریب می دهد که تصور می کند شما در حال سوختن و آتش گرفتن هستید. درنتیجه بدن مواد شیمیایی مسکنی موسوم به اندورفین ترشح می کند که باعث هجوم حس خوشی می شود. تندی فلفل ها براساس مقیاس تندی اسکوویل (SHU) اندازه گیری می شود. «ویلبر اسکوویل» (Wilbur Scoville) در سال 1912 (1291) آزمایش تندی را برای فلفل های مختلف طراحی کرد که غلظت کاپسایسین را اندازه گیری می کرد. برای اینکار، عصاره ی فلفل استخراج و آنقدر در آب رقیق می شد تا اینکه حس چشایی گروه آزمایش انسانی قادر به تشخیص تندی محلول نبود. ازآنجاکه مقیاس اسکوویل به ذهنیت جامعه ی نمونه بستگی داشت، امروزه از سَوانِگاری (کروماتوگرافی) برای اندازه گیری غلظت کاپسایسین فلفل ها استفاده می شود.