چرا نمک خاصیت ضدمیکروبی دارد؟

چرا نمک خاصیت ضدمیکروبی دارد؟

نمک قاتل همه ی میکروب ها نیست؛ اما می تواند انواع مختلفی از باکتری ها را بکشد. برای اینکار، نمک، محتوای آب باکتری را از آن بیرون می کشد. در اثر فرآیند اسمز، آب موجود در بدن باکتری از دیواره ی سلولی آن عبور می کند تا غلظت نمک در هر دو سو یکسان شود. بدون آب، پروتئین های باکتری مانند آنزیم ها قادر به فعالیت نیستند و درنهایت سلول درون خودش فرو می ریزد. البته بعضی باکتری های «نمک دوست» هم وجود دارند که در مقابل این پدیده مقاوم هستند. آنها از نوعی سامانه ی هشدار شوری بهره می برند که با استفاده از مولکول های اسفنج مانند، مانع از دست رفتن آب باکتری می شود.