چگونه تروریست انتحاری را تشخیص دهیم؟

معمولاً فردی که می خواهد حمله تروریستی و انتحاری انجام دهد، دارای این ویژگی هاست:

  • به طور معمول تنهاست. دائماً دور و بر را نگاه می کند و می جوید و نگاهش را از مردم می دزدد و معمولاً در حال زمزمه چیزی است.
  • تروریست انتحاری دائماً در حال بررسی هدف مورد نظر است؛ فردی است که دوربین های امنیتی و ساختمان های مهم را دائم زیر نظر دارد.
  • لباس بسته و گشاد پوشیده؛ بیش از حد لباس پوشیده و چیزی را می خواهد پنهان کند.
  • سیم از زیر لباس او نمایان است یا بیرون زده.
  • روی کمر یا شکم او برآمده و سفت به نظر می رسد.
  • دستانش را برای منفجر کردن کمربند انفجار مشت کرده یا مشت کرده و در جیبش گذاشته است.

در صورت مشاهده تروریست انتحاری چکار کنیم؟

اگر با یک حمله کننده و تروریست انتحاری مواجه شدید، خونسردی خود را حفظ کنید؛ با او درگیر نشوید و به بقیه هشدار دهید.

فوراً با پلیس 110 یا ستاد خبری وزارت اطّلاعات با شماره 113 تماس بگیرید و محلّ دقیق و مشخصات دقیق فرد تروریست را اطّلاع دهید.