کموسنتز چیست؟

«کموسنتز» (Chemosynthesis) فرآیندی زیستی است که بعضی از موجودات ساکن دهانه های گرم آبی اعماق اقیانوس ها، انرژی موردنیاز خود را از طریق آن تأمین می کنند. این فرآیند مشابه فتوسنتز (نورکافت) است، اما از نور خورشید در آن استفاده نمی شود و درعوض، تبدیل مولکول های کربن و مواد مغذی به ماده ی آلی با استفاده از انرژی اکسایش ترکیبات غیرآلی مانند هیدروژن سولفید یا متان تأمین می شود. در دهانه های گرمابی، حرارت زمین گرمایی که از شکاف های بستر اقیانوس خارج می شود، می تواند آب را تا بالای 100 درجه ی سلسیوس داغ کند. در کمال شگفتی، باکتری هایی «شدیددوست» (اکستریموفیل) می توانند در مجاورت این منافذ زنده بمانند. در آن عمق، باکتری ها هیدروژن سولفید را اکسید می کنند و انرژی ذخیره شده در پیوندهای شیمیایی آن را برای تولید قند (گلوکز) از آب و کربن دی اکسید محلول در آب دریا به کار می برند. دانشمندان گمان می کنند این باکتری ها از ابتدای عمر زمین برای زندگی در شرایط گرم سازگار شده اند و به همین دلیل، منبع خوبی برای مطالعه در مورد سال های ابتدایی حیات در زمین هستند.