یک ثانیه چقدر است؟

دو روش اصلی برای اندازه گیری زمان وجود دارد: زمان دینامیکی و زمان اتمی. روش نخست برای ردگیری زمان بر حرکت اجرام آسمانی استوار است. این حرکت می تواند زمان چرخش ستاره ای دوردست همانند یک تپ اختر، حرکت ستاره ای در میانه ی آسمان شب یا حتی گردش زمین باشد. با وجود این، این روش ها همیشه کاملاً دقیق نیستند.

تعریف قدیمی ثانیه براساس مدت زمان چرخش زمین بود. ازآنجاکه یک «روز» طول می کشد تا خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب کند و دوباره ازنو پدیدار شود؛ روز را به شکلی تقریباً دلخواه به 24 ساعت، ساعت را به 60 دقیقه و دقیقه را به 60 ثانیه تقسیم کرده بودند. اما ازآنجاکه چرخش زمین یکنواخت نیست و به دلیل عواملی همچون اصطکاک کشندی، با آهنگ 30 ثانیه در هر 10 هزار سال کند می شود، مقیاس دقیقی نبود. ساعت های اتمی بر انتقال انرژی درون اتم یک عنصر مشخص استوار هستند؛ عنصری که معمولاً سزیم است.

با تعریف ثانیه به صورت تعداد دفعاتی که این انتقال انرژی انجام می گیرد، می توان زمان را با دقتی به اندازه ی از دست رفتن کسری از ثانیه طی میلیون ها سال اندازه گیری کرد. در حال حاضر، تعریف ثانیه به این صورت است: «9,192,631,770» انتقال انرژی در یک اتم سزیم»