28 اسفند آخرین روز کاری بانک ها در سال 95

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: 28 اسفند سال جاری آخرین روز کاری سیستم بانکی کشور در سال 95 است.

محمّدرضا جمشیدی درباره یکی از تصمیم های اتخاذ شده در آخرین جلسه رؤسای بانک های دولتی و خصوصی گفت: بر اساس اتّفاق نظر همه ی رؤسای بانک های دولتی و خصوصی، 28 اسفند آخرین روز کاری سیستم بانکی در سال جاری است.

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری افزود: بر همین اساس، کلیه دفاتر حسابداری بانک ها در این تاریخ بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: دوم فروردین سال 1396 اوّلین روز کاری بانک ها خواهد بود و شعب منتخب هر یک از بانک ها در این تاریخ فعّال و آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهد بود.