پرش به محتوا

ورشکستگی چه فرقی با اعسار دارد؟

حکم ورشکستگی جنبه عام دارد؛ یعنی علاوه بر این که برای طرفین دعوا مؤثر است، درباره سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند هم، اثر دارد. در حالی که حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان مُعسر و شخصی که دعوا به طرفیت او طرح شده، مؤثر است.

در ورشکستگی، اداره اموال ورشکسته با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است. ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است. حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه) خواهد بود و همین طور، دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود. اما در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی شود و خودش اداره آنها را به عهده دارد؛ حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران، پابرجاست و به طرفیت هر دو آنها، اقامه یا تعقیب می شود. تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکمٌ به، از جانب تاجری که مدعی اعسار است، پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی، به ندرت مطرح می شود، چراکه براساس ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد، برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می گیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزایش سریع فروش با های یو پیامک
This is default text for notification bar