پرش به محتوا

وکیل تسخیری، کِی، کجا و چگونه؟

ازآنجاکه ممکن است فردی به عنوان متهم در دادگاهی حاضر شود، اما به هر دلیل، نتواند از خودش درست دفاع کند و به نوعی، حقوقش پایمال شود، قانون راهکاری را برای رفع این مشکل درنظرگرفته و آن حق گرفتن وکیل است.

طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی، «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

قانون گذار در تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی را که برای رسیدگی به آنها، باید متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود، برشمرده است: «در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام و حبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر درخصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» هرچند از متن ماده 186 می توان استنباط کرد که برای هر موضوع کیفری، امکان تعیین وکیل تسخیری وجود دارد، اما درعمل، در غیر موارد مصرح در قانون، رویه ای عملی برای تعیین وکیل تسخیری در دادگاه ها وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزایش سریع فروش با های یو پیامک
This is default text for notification bar