پرش به محتوا

دانستنی های حقوقی

نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

نفقه (مخارج زندگی) فرزند، به عهده پدر است و فرقی نمی کند که پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، به هر حال پرداخت نفقه فرزند که شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی و سایر نیازهای متعارف اوست، به عهده پدر است.

در صورتی که پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری کند (به شرط آنکه توانایی مالی برای پرداخت داشته باشد)، در صورت شکایت فرزند یا مادر، دادگاه پدر را به مجازات حبس محکوم می کند.

ادامه »نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟