مهارت های زندگی

چه کار کنیم بوی عطر، مدت زمان بیشتری روی بدن و لباسمان باقی بماند؟

چه کار کنیم بوی عطر، مدت زمان بیشتری روی بدن و لباسمان باقی بماند؟

افرادی که به آراستگی ظاهر خود اهمیت می دهند، معمولاً استفاده از عطر را فراموش نمی کنند. عطرها تنوع زیادی دارند و هر فردی نوع خاصی از عطر را می پسندد اما جدا از بوی آن یکی از رموز استفاده از عطر، ماندگارکردن آن روی بدن است تا ساعت ها بوی آن به مشام برسد. با وجود این که هر عطری مدت زمانی خاص باقی می ماند اما استفاده صحیح از آن هم می تواند به ماندگارترشدن بوی آن کمک کند.

ادامه »چه کار کنیم بوی عطر، مدت زمان بیشتری روی بدن و لباسمان باقی بماند؟