ایرانسل

با فاصله بهترینی!

مادرها و پدرها بهترین اند. محبت شان نظیر ندارد و وجودشان نعمتی است بی نهایت گرانبها. در روز مادر و پدر امسال به دلیل همه گیری کرونا و برای حفظ سلامتی شان، ناگزیریم از فاصله ها؛ اما ارتباطمان با آنها به  این سادگی گسستنی نیست. ایرانسل به مناسبت فرارسیدن روز مادر (15 بهمن) و روز پدر (7 اسفند)، و برای حفظ این ارتباط گرم، هدایایی را به شرح زیر برای مشترکان اعتباری و دائمی خود در نظر گرفته است:

ادامه »با فاصله بهترینی!