پرش به محتوا

شعر

شجاع

حیف، می دانم که دیگر، بر نمی داری از آن خواب گران، سر، تا ببینی خورد سال سالخورد خویش را کاین زمان، چندان شجاعت یافته… ادامه »شجاع