های یو استور

افغان/افغانی

زبان فارسی 1396/11/18

اهل کشور افغانستان را باید «افغان» بنامیم نه «افغانی»، چنان که اهل کشور ترکیه و استان کردستان را ترک یا کرد می نامیم و نه ترکی و کردی. البته افغانی نیز واژه صحیحی است، ولی نه به معنای «اهل افغانستان»، بلکه به معنای «منسوب به افغان ها» یا «ساخته افغان ها». مثلاً «رسوم افغانی» یا […]

345 بازدید کل ، 1 امروز

طوفان یا توفان؟

زبان فارسی 1396/11/15

بعضی به گمان اینکه کلمه «طوفان» فارسی است آن را به صورت «توفان» می نویسند و حتی بعضی از فضلا توصیه کرده اند که صورت اخیر به کار رود اما اصل این دو کلمه و معنای آنها یکی نیست. «طوفان» کلمه عربی (ظاهرا از اصل یونانی) و به معنای «باد و باران بسیار شدید» است […]

388 بازدید کل ، 0 امروز

آن چه / آن چه که

زبان فارسی 1396/10/27

پس از آن چه نیازی به استعمال «که» نیست و در متون معتبر فارسی نیز «که» همراه آن چه به کار نرفته است. در قدیم حتی از استعمال «را» پس از آن چه پرهیز داشته اند. به همین دلیل، امروزه هم بعضی از فضلا استعمال «را» را پس از آن چه ناصواب می دانند. ولی […]

729 بازدید کل ، 0 امروز

آن را / تو را

زبان فارسی 1396/10/27

«را» علامت مفعول صریح، واژه مستقلی است و همچنان که در جاهای دیگر جدا از کلمه قبل نوشته می شود (مثلاً این را و نه اینرا، وی را و نه ویرا، ایشان را و نه ایشانرا) از دو کلمه «آن» و «تو» نیز باید جدا نوشته شود. بنابراین باید نوشت آن را و نه آنرا، […]

740 بازدید کل ، 0 امروز

مَجّانی

زبان فارسی 1396/04/26

«مَجّان» به فتح اوّل و تشدید دوم، به معنای رایگان است. «مَردِ میراثی چه داند قدر مال / رستمی جان کَند، مَجّان یافت زال (مولوی)». امروزه این کلمه را «مَجّانی» می گویند که البته اشکالی ندارد، ولی به گفته استاد ابوالحسن نجفی، در فارسی فصیح بهتر است به جای آن «رایگان» گفته شود.

502 بازدید کل ، 0 امروز

ماده / مادّه

زبان فارسی 1396/01/30

در تلفظ «ماده» و «مادّه» نباید اشتباه کرد. «ماده» بر وزن «ساده»، واژه فارسی و به معنی «از جنس مؤنث» است، امّا «مادّه» به تشدید «د» بر وزن «قارّه»، کلمه عربی و به معنی «جوهر تشکیل دهنده اجسام» است.

559 بازدید کل ، 1 امروز

آسیا / آسیاب

زبان فارسی, فرهنگ واژگان 1395/12/13

هر دو واژه «آسیا» و «آسیاب» صحیح است و هر دو به یک معنی است و بزرگان ادب فارسی آنها را یکسان به کار برده اند: «چنان بر فرق من چرخ آسیا راند که مویم زیر گرد آسیا ماند» (عطار، اسرارنامه) «دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی عجب است اگر نگردد که […]

689 بازدید کل ، 1 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر