ما چقدر زود‌باور هستیم!

دانشجویی که سال آخر دانشکده خود را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اوّل را گرفت. او در پروژه خود از ۵۰ نفر خواسته بود ...

نوروز رسیده…

نوروز رسیده است و هوا عطر بهاری به بغل دارد و دنیا شده پر سنبل و صدها گل و خورشید، نفس های پر از گرمی خود را به زمین هدیه کند ...

ذره ای سودمند باش

روزی مردی داخل چاهی افتاد، عارفی او را دید و گفت: حتماً گناهی انجام داده ای. دانشمندی عمق چاه و رطوبت خاک آن را تقریب زد و اندازه گرفت. روزنامه ...

علامت تعجب

- در تاکسی نشسته ای، یکی از مسافرین جمله‌ی مزاح مانندی می گوید ولی کسی خنده اش نمی گیرد. او چنین نتیجه گیری می کند: عجب دوره زمانه ای شده، مردم آنقدر ...

سلام های بی پاسخ

... بله. حتماً شما هم تجربه کرده اید. وقتی گره در کارشان افتاده است، به سراغتان می آیند. قربان صدقه تان می روند و دریغ ندارند که به سرتان قسم ...