شرایط سفته ضمانت و حسن انجام کار

در اکثر شرکت های خصوصی هنگام تنظیم قرارداد یا استخدام نیروی کار، برای حسن انجام کار و به وجود نیامدن مشکلی از سوی نیروی کار از وی سفته ضمانت طلب ...