برشی از یک کتاب

برخی می گویند ایرانی ها کتاب نمی خوانند یا کتاب جایی در زندگی شان ندارد، امّا ما می خواهیم اینبار نیمه پُر لیوان را به شما نشان دهیم؛ یعنی ایرانی ...